Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Team Bewind

Team bewind respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf. Het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van autoriteit persoonsgegevens: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Team bewind, gevestigd te postbus 728, 1440 AS Purmerend, Kvk-nummer: 88193268 .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden verzameld door Team bewind. De persoonsgegevens die de beheerder verzamelt worden uitsluitend gebruikt om onze taak als (professioneel) beschermend bewindvoerder uit te voeren als bedoelt in titel 19 van het Burgerlijk wetboek 1.  
 • In onze cliëntendossiers worden de volgende gegevens verzameld:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum en plaats
  • Gezinssamenstelling
  • BSN
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Bankrekeningnummers
  • Indien noodzakelijk wordt geacht. Persoonsgegevens van uw naasten. Bijvoorbeeld uw ouders, andere familieleden of verzorgers.
 • Voor het uitvoeren van het bewind. Worden onderstaande gegevens verzameld en bewaard in uw cliëntendossier:
  • De beschikking onderbewindstelling
  • Kopie van uw legitimatiebewijs (geverifieerd)
  • Inkomstenspecificaties
  • Bankafschriften
  • Jaaropgaven
  • Toeslagenbeschikkingen
  • Aanslagen inkomstenbelasting
  • Kopie belastingaangiften
  • Polisbladen verzekeringen
  • Facturen en jaarafrekeningen van al uw vaste lasten
  • Gegevens over uw financiële situatie (schulden)
  • Naast bovengenoemde gegevens kunnen ook andere gegevens worden bewaard. Indien deze gegevens van toepassing zijn voor het goed uitvoeren van onze taken.
 • Bijzondere gegevens:
  De beheerder vraagt nooit om bijzondere persoonsgegevens. Zoals uw geloof, afkomst of gezondheid. Indien bijzondere persoonsgegevens toch worden aangeleverd zullen wij deze gegeven niet gebruiken/verwerken, omdat dit niet van belang is voor het uitvoeren van onze taken.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

 • Uw gegevens worden verzameld om uw financiële belangen te kunnen behartigen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:
  • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen
  • Uitvoering van het bewind
  • Klantcontact en communicatie
  • Uitvoering van bedrijfsprocessen en managementrapportages
 • Gegevens worden gedeeld met derde wanneer:
  • Dit in het belang is voor een goed verloop van het beschermingsbewind
  • In het kader van rechtshandhaving
  • In het kader van de audit van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.
  • Indien u toestemming heeft verleend voor andere situaties.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in het softwareprogramma Onview. Onview is een digitaal beschermde werkomgeving voor bewindvoerders.  
 • Daarnaast kunnen gegevens worden bewaard in een beveiligde cloud (Onedrive).
 • De bovenstaande programma’s voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2sub b AVG heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens, alsmede een wijziging of een verwijdering daarvan. Ook heeft u het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor bovenstaande rechten kan u contact met ons opnemen via contact@teambewind.nl
 • Ieder verzoek daartoe kan u per e-mail verzoeken. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 • U kunt uw eigen gegeven inzien in Onview doormiddel van een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord. U kunt de persoonsgegevens in Onview niet zelf wijzigen.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt. Dit geschiet nadat de beheerder een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten heeft ontvangen waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen

Artikel 7 – Veiligheid

 • Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen wordt er door de beheerder geen besluiten genomen door geautomatiseerde verwerkingen. Die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.
 • De beheerder is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De beheerder neemt passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik tegen te gaan. Indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet (goed) beveiligd zijn of dat er misbruik gemaakt wordt van uw gegevens, neem dan contact op met contact@teambewind.nl
 • Met onze systeembeheerders zijn overeenkomsten gesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen volgens de AVG-richtlijnen.
 • De beheerder maakt geen gebruik van cookies op zijn website.
 • Op onze website kunnen links vermeld staan. Zodra u gebruikt maakt van deze link links en onze website verlaten. Zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van uw gegevens.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 • Bij gesloten dossiers worden de gegevens 7 jaar bewaard.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

 • Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zicht richten tot: Team bewind, contact@teambewind.nl, telefoonnummer 023 – 303-5343

Team Bewind is door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM officieel erkend als een professioneel bewindvoerderskantoor en lid van de branchevereniging NBBI

Snel menu

Allright Reserved - Team Bewind